Posts Tagged ‘మేల్కొలుపు’

విలువైన జీవిత…

కొత్త పోకడలు, నమ్మే, పుట్టిన ఉద్దేశాలు.
మరియు క్రమంలో నమ్మకాలు వివిధ కోల్పోతాయి కాదు:
ఎవరికి ఎలా మరియు సంబంధం ఇంకా చదవండి

Метадоговор.

image

Соглашение предоставляющее право одним మానవులు использоватьразработкидругих జీవులు. సాధారణంగా metadogovor всегда односторонний.

Метадоговор не имеет материальной формы. Он потому и называетсяmetadogovorчто заключается на ментальном уровне. అంటే. между జీవులు уровень нравственности Которых на столько высок, что материального подтверждения их договоренность не требует. Так же это говорит о том, что заключить metadogovor ఇంకా చదవండి

Самостоятельная очистка сознания

Давлениеటు, чтобы очистить что-либо, нужно знать что такое очистка вообще.
Ничего сложного. Очисткаобычная уборка. Оставляете все что вам нужноостальное вон из дома.
Тоже самое и ఇంకా చదవండి

Желания. Управление

image1. ఉంటే желание неконтролируемоенужно взять над ним контроль или исключить его.

2. ఉంటే желание частично ఇంకా చదవండి

Три Храма

ఆలయంобособленное пространство либо объемвойтив который может только Достойный.
Достойныйразум объективно и гармонично взаимодействующий с объемом в который погружается.

image
1. Храм Тела.
Все что связано с телом и есть Храм Тела. అంటే. само శరీర и все процессы и объекты, в которых и с которыми оно участвует и взаимодействует.
శరీర, как и любой Храм, అవసరం ఇంకా చదవండి

చేతన ధ్యానం. జ్ఞానోదయ

image

«Гениальность – способность разделять события మరియు సౌకర్యాలు సాధారణ అంశాలు ». – కాబట్టి చెప్పారు ...:)

నిజానికి ధ్యానం: ఇంకా చదవండి

చేతన ధ్యానం. మాట్ యొక్క ఆత్మ. సమాధి

image
“శాశ్వతత్వం కోసం చూస్తున్న – నేను చిరునవ్వు, మరియు అనంతం” – అందువలన చెప్పారు మాట్ యొక్క ఆత్మ. (మేము ఒక కొటేషన్ వంటి ఉంటుంది :)

ఒకసారి మీరు ఆ అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా చదవండి

వస్తువులు ఎంచుకోవడం

imageముఖ్యమైన సామర్థ్యం. ఇది ఇప్పటికీ పిలువబడుతుంది: “వాల్యూమ్లను కేటాయింపు” .

1. ఇది చాలా సులభం. ఏ వస్తువు తీసుకొని: కుర్చీ, పట్టిక, గ్లాస్.
మేము తన చేతులు అనుభూతి, పొంగిన-సెట్, మనం సాధించిన, మొత్తం భావించాడు, ఎంచుకున్న వస్తువు మీరు. చెప్పగలను ఇంకా చదవండి

రష్యా

రష్యా

imageమన జీవితాల్లో చాలా విషయాలు జరిగింది, కాబట్టి అనేక, మాత్రమే మీరు గుర్తు చేసే. కానీ ఒక విషయం నేను చిన్నతనం నుండి అనుమానించబడింది మరియు ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడూ చేసిన తెలుసు ఏమి, నేను రష్యన్. మరియు కొన్ని తన భావాలను వచ్చినప్పుడు – మరింత నిర్దిష్టంగా కదలిక ఏర్పాటు “రష్యన్“.

ఒక మాటలో చెప్పాలంటే “రష్యా” కాబట్టి శాంతియుతంగా అభివృద్ధి శబ్దాలు, ఆ ఇంకా చదవండి

Zeland

“జేఅలాండ్” – это неживой механизм, непосредственной задачей которого является уничтожение Живой Души.

Является одним из сильнейших лжепророков, о которых говорилось в Библии, Коране, Буддизме, Индуизме, Синтоизме и других религиях. Относится к типу тех лжепророков, которые име ఇంకా చదవండి

టాప్ తిరిగి
 


మేల్కొలుపు