“Түүний урлагийн дээр ч бүү бууж өг: бусдад замыг гэрэлтүүлэх.”

“амьдралд, боломж бүх зүйл биш юм. Гэрэл хэн татаж, Shadows сайн хэн нэгэн. Цаг хугацаа бидэнд бий болгож байна.” мастер

баримтжуулсан: татаж авах зай
заасны дагуу хуваарилсан Нийтлэг зай гэрээ.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество