اگر محمد در راه به کوه مسدود, کوه و به محمد نیست – در حال تغییر آب و هوا و کوهبه هر حال به محمد رفتن. © آسمانی پادشاه از آسمان نازل شده, کاهش ارتعاش یکی از انگشتان دست خود را به زمین.
 
 
…زیرا آنها بدون یکدیگر بی حوصله.

 

شود کیهان – که خوب است.

طرح های موسیقی:

· 0 • ● ☼ نوازندگان شهر برمن - پرتو خورشید طلایی ☼ ● • 0 ·

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество