مطالب با تگ ‘یک خدا’

جهان. حق اراده آزاد. Право Свободы Выбора.

Космос. Вселенная. Фиолетовый. Синий.

Ты размахиваешь перед носом оранжевым,
Зеленым, желтым или красным знаменем.
А Я горю, во всех Пространствах излучая,
То Фиолетовым то Синим Пламенем

Имеют Право Свободной Воли ✪ Космос да Любовь ✪ Читать дальше.

چرا عشق?

در تجزیه و تحلیل، بسیاری از ممکن است تعجب: "چرا عشق - خدا است آگاهی ما?». به همین دلیل است،, که خدا – این است که "سرد" و بی نهایت در تمام سطوح و مناطق, فردی و جمعی, که هیچ کدام ✫ Бесконечная Любовь ✫

خدایان. همه حق با تو بود

خدایان آنها در زندگی جهانی الهی. خدا این نشان دهنده یک درجه بالاتر از موجودات, و آن را نشان دهنده بسیار ماهیت آن موجودات.

به عنوان مثال. گرفتن, مثلا, رودخانه. هر رودخانه روح خود. همه موجودات, مفهوم یکپارچه از رودخانه - خدا رودخانه ها. به عنوان مثال. خود جوهر از رودخانه - خدا از رودخانه ها. همان با هر نوع دیگر وجود.

یک خدا - ذات خدا. به عنوان مثال. هر به طور جداگانه Любит Бесконечный Космос

بالای صفحه
 


یک خدا