عشق به مردم باعث می شود فرد ضعیف.
عشق از جهان هستی را می سازد یک فرد قوی تر.

عشق می تواند یک فرد بیش از حد ضعیف را,
سپس مردم را تحقیر خواهد کرد و چنین شخصی را رد.

عشق می تواند یک فرد بیش از حد قوی را,
پس از آن مردم جلوگیری یا محافظت در برابر چنین شخصی.

عشق می تواند به هر چیزی فرد انجام,
حتی اگر هیچ چیز به طور مستقیم به کار با آن نیست.