Tình yêu dành cho người làm cho một người yếu.
Tình yêu của Cosmos làm cho một người mạnh.

Tình yêu có thể làm cho một người quá yếu,
Sau đó, mọi người sẽ làm bẽ mặt và từ chối một người như vậy.

Tình yêu có thể làm cho một người quá mạnh,
Sau đó, mọi người sẽ tránh hoặc bảo vệ chống lại một người như vậy.

Tình yêu có thể làm cho một người bất cứ điều gì,
Thậm chí nếu không có gì trực tiếp đến làm gì với nó không.