ความรักทำให้คนอ่อนแอ.
พื้นที่ความรักทำให้คนแข็งแกร่ง.

ความรักสามารถทำให้คนอ่อนแอเกินไป,
แล้ว ท่านจะอับอาย และปฏิเสธบุคคลดังกล่าว.

ความรักสามารถทำให้คนแข็งแกร่งเกินไป,
แล้ว ท่านจะหลีกเลี่ยง หรือระวังบุคคลดังกล่าว.

ความรักสามารถทำกับคนอะไร,
แม้ไม่โดยตรงจากเขาจะไม่ทำ.